හදිසි නීතිය ප්‍රකාශ කිරීමට හේතු කියන්න / මානව හිමිකම් කොමිෂන් සභාව

හදිසි නීතිය ප්‍රකාශ කිරීමට හේතු මහජනතාවට පැහැදිලි කරන ලෙස ශ්‍රී ලංකා මානව හිමිකම් කොමිෂන් සභාව රජයෙන් ඉල්ලා තිබේ.

ඒ , විරෝධතා බොහෝ දුරට සාමකාමී සහ සාමාන්‍ය පොලිස් මෙහෙයුම් සීමාව තුළ පැවති බැවින් ය.

පුවත යවන්න