ලංකාව ඉදිරියේ ලියැවුණු විශේෂ ලෝක වාර්තා 07ක්

ශ්‍රී ලංකාව ඉදිරියෙන් සටහන්ව ඇති ලෝක වාර්තා කිහිපයක් පිළිබද තොරතුරුයි මේ.