ටයිල් හා නානකාමර උපාංග ආනයන තහනම ඉවත් කළ ගැසට් නිවේදනය බල රහිතයි

ByLankaAnews

Feb 3, 2021

ටයිල් හා නානකාමර උපාංග ආනයනය තහනම් කරමින් පනවා තිබූ ගැසට් නිවේදනය අහෝසි කරමින් මුදල් අමාත්‍යවරයා ඊයේ නිකුත් කළ ගැසට් නිවේදනය බලරහිත කෙරෙන උපදෙසක් ආනයනය අපනයන පාලක ජනරාල් දමයන්ති එස් කරුණාරත්න මහත්මිය විසින් අද සියලු වාණිජ බැංකු ප්‍රධාන විධායක නිලධාරීන් වෙත නිකුත් කර තිබෙනවා.
ඒ අනුවල ටයිල් හා නානකාමර උපාංග ආනයනය සීමා කෙරෙන විධිවිධාන තවදුරටත් බලපැවැත්වෙනු ඇති බවයි ඇය පවසන්නේ.

පුවත යවන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *