ගෑස් නැ / ගෑස් පෝලිමේ ඉන්න එපා – ලිට්‍රෝ සමාගම ජනතාවට දන්වයි

ලබන සිකුරාදා (13) තෙක් ගෑස් පෝලිම් වෙත පැමිණීමෙන් වළකින්න ලෙස ලිට්‍රෝ සමාගම ජනතාවට දැනුම් දී සිටී.

එහි සභාපතිවරයා පවසන්නේ, ලබන සිකුරාදා තෙක් වෙළඳපොළට ගෑස් නිකුත් කිරීමට හැකියාවක් නොමැති බවයි.

පුවත යවන්න