අරලියගහ මන්දිරය ඉදිරිපිට දී අහසට වෙඩි

අරලියගහ මන්දිරය ඉදිරිපිට රැඳී සිටින විරෝධතාකරුවන් විසුරුවා හැරීම සඳහා පොලීසිය විසින් අහසට වෙඩි තබා තිබෙනවා.
විරෝධතාකරුවන් අරලිය ගහ මන්දිරය තුලට ඇතුළුවී කටයුතු කිරීම සමග මෙම තත්ත්වය මතුව තිබුණා.

පුවත යවන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *