හිමිවරුන්ට දණ නමන සිංහරාජයේ චණ්ඩියා

සිංහරාජ වනාන්තරයේ මේ වන විට ඉතිරිව සිටින්නේ තෙත් කලාපයට උරුම වූ වන අලි දෙදනකු පමණයි.
මේ ඒ අතරින් සුවිශේෂ සිංහරාජ හස්තියාගේ සුවිශේෂ හැසිරීම පිළිබදයි.