ලංකාවේදී හැදූ- සුපිරි විදුලි මෝටර් රථයේ වැඩ අවසන්

ලංකාව තුලදී නිර්මාණය කළ මුල්ම සුපිරි විදුලි මෝටර් රථයේ කටයුතු සාර්ථකව නිමාවට පත්කර තිඛෙනවා.
මේ ඒ පිළිබද තොරතුරු එකතුවයි.