මරණ දඩුවමට රදගුරු සමුළුවත් එරෙහිවෙයි

මරණ දඩුවම යළි සක්‍රීය කිරීමට ගෙන ඇති තීරණයට ශ්‍රී ලංකා රදගුරු සමුළුව විරෝධය පල කරනවා. මේ ඊට අදාළ නිවේදනයයි.