විමල් ඇතුළු කණ්ඩායම රුසියාවේ සරණ පතයි

පවතින ආර්ථික අර්බුදය පිළිබඳව රුසියානු තානාපතිවරයා හමුවී සාකච්ඡා කිරිමට තීරණය කළ බව විමල් වීරවංශ පවසයි.

“අපේ පක්ෂ එකමුතුවෙන් පිහිටුවීමට යන නව දේශපාලන සන්ධානය ගොඩනැගීම පිළිබඳව සාකච්ඡා කළා. ඒක පිහිටුවීම සඳහා දින වකවානු පිළිබඳව යම්කිසි තීරණයකට ආවා. අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා ඉතාමත්ම කඩිනමින් ඒ නව සන්ධානය පිහිටුවීම නිල වශයෙන් සිද්ධකරන්න. ඒ වගේම රටේ මතුවෙමින් තිබෙන මේ සමාජ ආර්ථික අර්බුදයට අදාළව විශේෂ සාකච්ඡාවක් කිරීම සඳහා රුසියානු තානාපතිතුමා හමුවෙන්න අපි තීරණය කළා. එතුමාගෙන් වෙලාවක් ලබාගෙන ඒ කණ්ඩායම ගිහිල්ලා දැන් මේ තියෙන තෙල්, ගෑස් සහ පොහොර අර්බුදයට රුසියාවෙන් මේ රටට ලබාගන්න පුළුවන් සහයෝගය මොකක්ද ? ඒ සහයෝගය ලබාගැනීමට තිබෙන බාධාව මොකක්ද ?  ඒ බාධාව තියෙන්නේ අපේ පැත්තෙන් නම් ඒ අපේ පැත්තේ තියෙන බාධාව විසඳීම සඳහා අපේ පැත්තෙන් ඒ කියන්නේ රටේ පැත්තෙන් නම් ඒක විසඳීම සඳහා ගතයුතු පියවර මොනවද කියන එක ගැන සාකච්ඡා කරන්න අපි ඉක්මනින්ම ශ්‍රී ලංකාවේ සිටින රුසියානු තානාපතිතුමා හමුවෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා.”

පුවත යවන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published.