කොටස් වෙළෙඳපොළ කඩා වැටී අර්ථසාධක අරමුදලට බරපතල හානි

ශ්‍රී ලංකාවේ විශාලතම හා වඩාත්ම පුළුල් සමාජ ආරක්ෂණ යෝජනා ක්‍රමය වන සේවක අර්ථසාධක අරමුදල (EPF) විසින් කොළඹ කොටස් වෙළෙඳපොළෙහි ලැයිස්තුගත සමාගම්වල සිදුකර ඇති ආයෝජනයන් හි ‍වෙළෙඳපොළ වටිනාකම, 2022 පළමු කාර්තුව තුළ දී දැවැන්ත ලෙස පහළ ගොස් තිබේ.

2021 දෙසැම්බර් 31 දින වන විට සේවක අර්ථසාධක අරමුදල විසින් කොළඹ කොටස් වෙළෙඳපොළේ ලැයිස්තුගත සමාගම් කොටස් 66 ක කර තිබූ ආයෝජනවල වෙළෙඳපොළ වටිනාකම රු. බිලියන 111.96 ක් ලෙසින් සටහන් වී තිබුණි.

කෙසේ වෙතත් මෙම අගය 2022 මාර්තු 31 දින වන විට රු. බිලියන 76.48 ක් දක්වා රු. බිලියන 35.48 කින් පහළ ගොස් තිබේ.

එනම් රු. කෝටි 3,548 කින් වටිනාකම පහළ යාමකි. 31.68% ක අගය අඩු වීමකි.

2022 මාර්තු 31 දින වන විට අරමුදල විසින් එක් එක් සමාගම් කොටස්වල සිදුකර ඇති ආයෝජනයන් හි ගැනුම් පිරිවැය සහ ඒවායේ වෙළෙඳපොළ වටිනාකම පහත පරිදි වේ.

පුවත යවන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published.