ඉන්ධන මිල වැඩිවීමක් ගැන අනාවැකි / ලීටරය 100කින් ?

යළිත් ඉන්ධන මිල වැඩි කිරීමක් සඳහා රජය සූදානම් වන බව සමගි ඒකාබද්ධ වෘත්තීය සමිති සන්ධානයේ කැඳවුම්කරු ආනන්ද පාලිත පවසනවා.

ඔහු පැවසුවේ මේ මස 24 වැනිදා ඉන්ධන මිල වැඩි කිරීම සිදු කරන තුරු රට තුළ ඉන්ධන බෙදා හරිම විධිමත් නොකරනු ඇති බවයි.

සෑම වර්ගයකම ඉන්ධන ලීටරයක් රුපියල් සියයකින් මිල වැඩි කිරීමට ඉඩ ඇති බවද ආනන්ද පාලිත වැඩිදුරටත් සදහන් කළා.

පුවත යවන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published.