අගෝස්තු පළමු වනදා උපාධිධාරීන් 16,000 කට රජයේ රැකියා

ලබන අගෝස්තු පළමුවනදා උපාධිධාරීන් 16,000 කට රැකියා ලබාදීමට රජය තීරණය කර ඇතැයි අභ්‍යන්තර හා ස්වදේශ කටයුතු සහ පළාත් සභා හා පළාත් පාලන රාජ්‍ය අමාත්‍ය ජේ සී අලවතුවල මහතා පවසනවා.
අග්‍රාමාත්‍යවරයාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවැත්වෙන විශේෂ උත්සවයකදී මෙම පත්වීම් පිරිනැමීම සිදුකරන බවයි අමාත්‍යවරයා අනාවරණ කළේ.
පසුගිය මාස කිහිපය තුල උපාධිධාරීන් 5,000 කට රජයේ රැකියා ලබාදී තිඛෙනවා.
මෙම පත්වීම් පිරිනැමීමේදී සියයට 75ක් අභ්‍යන්තර උපාධිධාරීන්ට හා සියයට 25ක් බාහිර උපාධිධාරීන්ට වන පරිදි ලබාදීමට නියමිත බවයි ජේ සී අලවතුවල රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා කියා සිටියේ.