විශ්වාසභංගය පරාදයි / පක්ෂව 92 යි – විපක්ෂව 119 යි

ආණ්ඩුවට එරෙහිව ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ ඉදිරිපත් කළ විශ්වාසභංගය අද වැඩි ජන්දයෙන් පරාජයට පත්වුණා.
යෝජනාවට පක්ෂව ජන්ද 92 ක් හිමිවූ අතර ඊට විරුද්ධව ලැබුණු ජන්ද සංඛ්‍යාව 119ක්.
ඒ අනුව වැඩි ජන්ද 27කිනුයි එම යෝජනාව පරාජයට පත්වූයේ.