ජනාධිපති මාවත අසල පළමු බැරියරය විරෝධතාකරුවන් අතට (Video)

ByLankaAnews

Jul 9, 2022

ජනාධිපතිවරයාට ඉල්ලා අස්වීමට බල කරමින් ක්‍රියාත්මක විරෝදතාවයේ නිරත පිරිස් ජනාධිපති මාවත අසල පළමු බැරියරයට ළගාවී තිබෙනවා. නවතම දර්ශන

පුවත යවන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *