ගෝඨාභයට රටින් පිටවීමට උදව් කළ බවට පළවන වාර්තා ඉන්දියාව ප්‍රතික්ෂේප කරයි

c

පුවත යවන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *