ජනපති අද දිනයේ ඉල්ලා අස්වන බව යළි තහවුරු කරයි / ලිපිය පස්වරුවේ(video)

ජනාධිපතිවරයා පෙර ප්‍රකාශ කළ පරිදි අද දිනය තුල ඉල්ලා අස්වන බව යලි දැනුම් දී තිබෙනවා.
කතානායකවරයා සදහන් කළේ . එම ලිපිය අද දිනයේ ලබා දෙන බව දුරකතනයෙන් තමන් අමතා ජනාධිපතිවරයා දැනුම් දුන් බවයි.

පුවත යවන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *