ගෝඨාභය රාජපක්ෂගේ ඉල්ලා අස්වීම පාර්ලිමේන්තුවේ නිවේදනය කරයි(Video)

ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 38(1)(ආ) ව්‍යවස්ථාව ප්‍රකාරව, 2022 ජූලි මස 14 දින සිට බලපැවැත්වෙන පරිදි ජනාධිපති ධූරයෙන් ඉල්ලා අස්වූ බව දන්වමින් ඒ පිළිබඳ නිවේදන පාර්ලිමේන්තුවේ මහ ලේකම්වරයා විසින් සභාවට අද ඉදිරිපත් කළා.

(Video)

පුවත යවන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *