කොටස් කරන්න යන රූමස්සල මුහුදේ සිරවූ නෞකාව

රූමස්සල ආසන්න ගල්පරවල සිරවූ නෞකාව කොටස්කර එම ස්ථානයෙන් ඉවත් කිරීමට යෝජනා කර තිඛෙනවා.
මේ ඒ පිළිබද අනාවරණයයි.