කොළඹ ට්‍රැෆික් නැති කරන යාත්‍රා සේවය

කොලඹ නගරයේ ඇල මාර්ග යොදාගනිමින් ක්‍රියාත්මක වන නව යාත්‍රා සේවයක් තවත් දෙසතියකින් ආරම්භ වනවා. මේ ඒ පිළිබද තොරතුරු එකතුවයි.