රාවණා 1 චන්ද්‍රිකාව එවූ පළමු ජායාරූප මෙන්න – විශේෂ

ශ්‍රී ලංකාවේ රාවණා 1 චන්ද්‍රිකාව විසින් ලබාගත් පළමු ජායාරූප පෙළ පෘථවියට ලබාදී තිඛෙනවා. මේ ඒ පිළිබදයි.