රට ස්වර්ණමය යුගයක් කරා ගෙන යනවා / ඇමති සජිත් කියයි

මේ රට ස්වර්ණමය යුගයක් කරා ගෙන යාමට තමන්ට හැකි බව අමාත්‍ය සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා පවසනවා. ආත්මාර්ථකාමී ඇතැම් පුද්ගලයන් තමන්ට පහර ගැසුවද ඉන් නොසැලී තම වැඩපිළි‍වෙළ ක්‍රියාත්මක කරන බවයි අමාත්‍යවරයා ප්‍රකාශ කරන්නේ.

කුරුණෑගල ඇහැටුවැව මහකත්නෝරුව ප්‍රදේශයේ ඉදිකළ ගජසුමිතුරුගම උදා ගම්මානය අමාත්‍යවරයාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ජනතා අයිතියට පැවරුනා. සැමට සෙවන යළි පිබිදෙන උදාගම්මාන වැඩසටහන යටතේ ඉදිකළ මෙම ගම්මානය නිවාස 25 කින් සමන්විතයි. වැය කළ මුදල රුපියල් ලක්ෂ 382 ක්. පානීය ජලය/ විදුලිය ඇතුළු සියලු යටිතල පහසුකම්වලින් මෙම ගම්මානය සමන්විතයි.