අගෝස්තු 5 වැනිදා සිට ගෑස් මිල අඩු කෙරේ

ලබන 5 වනදා සිට ගෑස් මිල අඩුවන බව ලිට්‍රෝ සමාගමේ සභාපති මුදිත පීරිස් පවසනවා.

පුවත යවන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *