හෙට (06) සහ අනිද්දා (07) විදුලි කප්පාදුවක් නැහැ

හෙට (06) සහ අනිද්දා (07) දෛනික විදුලිය කප්පාදුවක් සිදු නොවන බව මහජන උපයෝගීතා කොමිසම පවසයි.

පුවත යවන්න