අදත් 10,000 කට එන්නත් / මුළු ගණන 156,000 යි

ByLankaAnews

Feb 5, 2021

මෙරට තුල කොරෝනා එන්නතක පළමු මාත්‍රාව ලබාගත් සංඛ්‍යාව 156,000 ක් බවට පත්ව තිබෙනවා.
ඒ අනුව අද දිනය තුල එන්නත ලබාගත් සංඛ්‍යාව 9,983 ක්.

පුවත යවන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *