යක්ෂ ගෝත්‍රික ජනාවාසයක් ලකේගලින් මතුවෙයි

මහාචාර්ය රාජ් සෝමදේව මහතා ඇතුළු පිරිසක් විසින් සිදුකළ ගවේෂණයකදී වසර 4,000 ක් පැරණි යක්ෂ ගෝත්‍රිකයන්ගේ බව සළකන ජනාවාසයක සාධක හමුව තිඛෙනවා.
මේ එම විශේෂිත අනාවරණයයි.