පෙට්‍රල්, ඩීසල් මිල පහතට

ඉන්ධන මිල සූත්‍රය අනුව අද (සැප්තැම්බර් 10) මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට ඔක්ටේන් 92 පෙට්‍රල් ලීටරයක් රුපියල් 2/=කින් ද, ඔක්ටේන් 95 පෙට්‍රල් ලීටරයක් රුපියල් 2/=කින් ද අඩුකර ඇත.සුපිරි ඩීසල් ලීටරයක මිල රුපියල් 2/=කින්  අඩු කර ඇත.

කෙසේ වෙතත් ඔටෝ ඩීසල් මිලෙහි කිසිදු වෙනසක් කර නොමැත.

ඒ අනුව නව සංශෝධිත මිල ගණන් මෙසේ ය.

ඉන්ධන වර්ගය වත්මන් මිල සංශෝධිත මිල මිලෙහි වෙනස
ඔක්ටේන් 92 පෙට්‍රල් 138/- 136/- 02/-
ඔක්ටේන් 95 පෙට්‍රල් 163/- 161/- 02-
ඔටෝ ඩීසල් 104/- 104 වෙනසක් නැත
සුපිරි ඩීසල් 134/- 132/- 02/-