අවම සදාචාරය ගැන ඇමති රුවන් විජයවර්ධන ලියයි

ශ්‍රී  ලංකා  රූපවාහීනී  සංස්ථාව  ආරක්ෂක  අමාත්‍යංශය යටතට පවරා ගැනීම ගැටළු සහගත තත්ත්වයක් වන අතර  එය ශ්‍රී ලංකාවේ මාධ්‍ය  නිදහසට තර්ජනයකට ලක්වීමක්යැයි  ජනමාධ්‍ය අමාත්‍ය රුවන් විජයවර්ධන මහතා  ජනාධිපතිවරයා වෙත ලිපියක් යවමින් සඳහන් කර තිඛෙනවා.

උසස් මාධ්‍ය සදාචාරයක්  ඇති කිරීමට අපේක්ෂා කරමින් රූපවාහිනී ජනාධිපතිවරයා අවම සදාචාරය හෝ ආරක්ෂා කරමින් රූපවාහිනී සංස්ථාවට පවරා ගැනීමට පෙර ඒ බව විෂයභාර අමාත්‍යවරයා හෝ දැනුවත් නොකළ බවද එම ලිපියේ සඳහන්.