හිමාලයටත් උඩින් පියාඹන විස්මිත කුරුල්ලා හමුවෙයි

හිමාලය පර්වතයටත් ඉහළින් පියාසර කරන සුවිශේෂ පක්ෂියා පිළිබද අනාවරණයයි මේ.