ලංකාවේ සීගිරිය ලෝකයෙන්ම 4 වෙනි තැනට

ලංකාවේ විස්මයක් වන සීගිරිය ලෝකයේ ප්‍රකටම පර්වත 5ට එක්කර තිඛෙනවා. මේ ඒ පිළිබදයි.