ඖෂධ හා සෞඛ්‍ය උපකරණ 43 කට උපරිම සිල්ලර මිලක්..

ඖෂධ හා වෛද්‍ය උපකරණ 43 කට සංශෝධිත උපරිම සිල්ලර මිලක් නියම කරමින් ගැසට් නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබේ.

අදාළ ගැසට් නිවේදනය පහතින්….

පුවත යවන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *