සජිත් ප්‍රේමදාස මහතාගේ තඹුත්තේගම ජන රැළිය – සජීවී විකාශය

නව ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පෙරමුණේ ජනාධිපති ධූර අපේක්ෂක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතාගේ තඹුත්තේගම ජන රැළියේ සජීවී විකාශය.