ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ කුලියාපිටිය ජන රැළිය – සජීවී

ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ ජනාධිපති ධූර අපේක්ෂක ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා සහභාගී වන කුලියාපිටිය ජන රැළියේ සජීවී විකාශය.