යුක්‍රේනයට අවසන් ප්‍රහාරය දියත් කිරීමේ සූදානමක් ? (Video)

යුක්‍රේනය වෙත තීරණාත්මක ප්‍රහාරයක් දියත් කිරීම සඳහා රුසියාව සැලසුම් කරන බව අනාවරණ කර තිබෙනවා.
ඒ අනුව ගුවන් හා ගොඩබිම් , නාවික මාර්ග මගින් ප්‍රහාරය සැලසුම් කෙරෙන බවයි අද අනාවරණ කෙරුණේ.

පුවත යවන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *