සාමයට පුටින්ගේ කොන්දේසිය දන්වයි

යුක්‍රේන මෙහෙයුම නවතා දැමීමට රුසියානු ජනපතිවරයා විසින් අවසන් කොන්දේසිය ඉදිරිපත් කර තිබෙනවා.
ඒ අනුව යටත් කර ගත් සියළු කලාප රුසියාවට පැවරීම තීරණාත්මක බවයි දැනුම් දී ඇත්තේ.

පුවත යවන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *