ව්‍යවස්ථා සභාවට පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරු නොවන්නා වූ තිදෙනෙකුගේ නම්

ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සභාවට පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරු නොවන්නා වූ තිදෙනෙකුගේ නම් තුනක් අද (18) අග්‍රාමාත්‍ය දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතා විසින් පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරනු ලැබීය.

ඒ අනුව , ආචාර්ය ප්‍රතාප් රාමානුජම් මහතා, වෛද්‍ය දිල්කුෂි අනුලා විජේසුන්දර මහත්මිය, ආචාර්ය වැලිගම විදාන ආරච්චිගේ දිනේෂා සමරරත්න මහත්මිය ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සභාවට නම් කර ඇත.

ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 41 අ ව්‍යවස්ථාවේ (01) අනු ව්‍යවස්ථාවේ ( ඉ ) (iii) ජේදය සහ (04) සහ (5) අනු ව්‍යවස්ථා යටතේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සභාවට අග්‍රාමාත්‍යතුමා සහ විරුද්ධ පක්ෂයේ නායකවරයා යන දෙදෙනාගේම නාම යෝජනා කිරීම මත පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයන් නොවන්නා වූ තැනැත්තන්ගේ නම් පාර්ලිමේන්තුව විසින් අනුමත කිරීමට යෝජනා කෙරේ.

පුවත යවන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *