පළාත් පාලන මැතිවරණය සඳහා ගැසට් නිවේදනය මෙතෙක් යොමුකර නැතැයි හෙළිවේ

පළාත් පාලන මැතිවරණ ක්‍රියාවලිය ආරම්භ කිරීම සඳහා අවශ්‍ය වන ගැසට් නිවේදනය මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවේ සභාපති සහ අනෙකුත් සාමාජිකයන්ගේ අත්සනින් ගැසට් පත්‍රය මුද්‍රණය කිරීම සඳහා රජයේ මුද්‍රණාලය වෙත මෙතෙක් යොමු කර නොමැති බව හෙළිකර තිබෙනවා.

May be an image of text that says 'රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව அரசாங்க தகவல் திணைக்களம் Department Government Information 2023.01.29 2023. .29 ප්‍රධාන රතෘ ප්‍රවෘත්ති කර්තෘ අධ්‍යක්ෂ (ප්‍රවෘත්ති) ප්‍රවෘත්ති කළමනාකරු වෙබ් අඩවි කර්තෘ විශේෂ නිවේදනය පළාත් පාලන මැතිවරණ ක්‍රියාවලිය ආරම්හ කිරීම සඳහා අවශ්‍ය වන ගැසට් නිවේදනය, මැතිවරණ කොමිෂන් සහාවේ සභාපති සහ අනෙකුත් සාමාජිකයන්ගේ අත්සනින් ගැසට් පත්‍රය මුද්‍රණය කිරීම සඳහා රජයේ මුදුණාලය වෙත මෙතෙක් යොමු කර නැත. කරාරส් දිනිත් වින්තක කරු ණාරත්න රජයේ ප්‍රවෘත්ති අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව 163 කොළඹ 05, ලංකාව. 163 கிருலபன எவனியு, கொழும்பு இலங்கை 163, Kirulapona Avenue, Coombo05 SriLanka. தொ L 0 (+9411)2515759 (+9411)2514753 -dg@dgi.gov.lk. www.dg gov.lk www.news.lk'

පුවත යවන්න