ජනාධිපති ලේකම් ආචාර්ය පී. බී. ජයසුන්දර

ජනාධිපති ලේකම් ලෙස ආචාර්ය පී. බී. ජයසුන්දර මහතා පත් කර තිබෙනවා.
පී. බී. ජයසුන්දර මහතා මුදල් අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් ලෙස ද මීට පෙර කටයුතු කර තිබුණා.