හිටපු අගමැති රනිල් අරලිය ගහ මැදුරෙන් නික්මෙයි

අගමැති ධුරයෙන් ඉල්ලා අස්වූ රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා අරලියගහ මන්දිරයෙන් පිටත්ව ගියා. මේ එහි දර්ශනයි.