මුජිබුර්ගේ ඉල්ලා අස්වීමෙන් පුරප්පාඩු වූ මන්ත්‍රී ධුරයට ෆවුසි දිවුරුම් දෙයි

මුජිබුර් රහුමාන් මහතාගේ ඉල්ලා අස්වීමෙන් පුරප්පාඩු වු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ධුරය සදහා ඒ එච් එම් ෆවුසි මහතා අද පාර්ලිමේන්තුවේදී දිවුරුම් දුන්නා.

පුවත යවන්න