තැපැල් ඡන්දය කල් යයි

ලබන 22, 23, 24 සහ 28 යන දිනවල පැවැත්වීමට නියමිතව තිබූ තැපැල් ඡන්ද සළකුණු කිරීම අවලංගු කර තිබෙනවා.

එකඟව තිබූ පරිදි රජයේ මුද්‍රණාලාධිපතිනිය විසින් තැපැල් ඡන්ද පත්‍රිකා නියමිත දිනවලදී ලබා නොදීම ඊට හේතුව බවයි මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව පවසන්නේ.

නැවත සළකුණු කිරීමේ දිනයන් පසුව දැනුම් දෙන බවයි මැතිවරණ කොමිසම නිවේදනය කරන්නේ.

පුවත යවන්න