විපක්ෂයේ විරෝධතා මැද පාර්ලිමේන්තුව කල් තබයි

පාර්ලිමේන්තුවේ කටයුතු හෙට (22) උදෑසන 9.30 දක්වා කල් තබා තිබේ.

ඒ, විපක්ෂය පාර්ලිමේන්තුවේදී විරෝධතාවක් ආරම්භ කිරීමත් සමගය.

එලෙස විරෝධතාව ආරම්භ කළේ, පළාත් පාලන මැතිවරණය පවත්වන්නැයි ඉල්ලමිනි.

පුවත යවන්න