කිරි පිටි කිලෝව 40කින් බසී

අද සිට ආනයනික කිරිපිටි කිලෝග්‍රෑමයක මිල රුපියල් 40 කින් සහ ග්‍රෑම් 400 පැකට්ටුවක මිල රුපියල් 15 කින් අඩුකරන බව පාරිභෝගික සේවා අධිකාරිය  පවසනවා.

එම අධිකාරියේ සභාපති ලලිත් එන්. සෙනවීර මහතා මේ බව ප්‍රකාශ කළා.