ජල ගාස්තුව වැඩිවීම ස්ථිරයි / වාසුදේව නානායක්කාර

ඉදිරියේදී ජල ගාස්තු වැඩි කිරීමට සිදුවන බව ජල සම්පාදන පහසුමකම් රාජ්‍ය අමාත්‍ය රාජ්‍ය අමාත්‍ය වාසුදේව නානායක්කාර මහතා ප්‍රකාශ කර තිබෙනවා.

අමාත්‍යවරයා මේ බව ප්‍රකාශ කර ඇත්තේ මීගමුවේ දී පැවැති වැඩමුළුවකදීයි.

එහිදී අමාත්‍යවරයා කියා සිටියේ පළමු ඒකක 15ට කිසිදු වැඩි කිරීමක් සිදුනොකරන බවයි.

නමුත් ජලය වැඩි වශයෙන් භාවිතාකරන්නට ජල ගාස්තුව වැඩි කිරීමට සිදුවන බවත් නියමිත ආකාරය අනුව වසර තුනෙන් තුනට ද ජල ගාස්තුව වැඩිකරන බව ජල සම්පාදන පහසුකම් රාජ්‍ය අමාත්‍ය රාජ්‍ය අමාත්‍ය වාසුදේව නානායක්කාර වැඩිදුරටත් ප්‍රකාශ කර තිබුණා.