රාජ්‍ය ආයතන සභාපතිවරු පත් කිරීමේ නිර්දේශ භාරදෙයි

රාජ්‍ය ආයතන 40 ක පමණ සභාපතිවරුන් ඇතුළු අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩල සාමාජිකයින් පත් කිරීමට අදාළ නිර්දේශ ජනාධිපති ලේකම්වරයා වෙත යොමු කර තිබෙනවා.

ඒ, රාජ්‍ය ව්‍යවසාය මණ්ඩල, ව්‍යවස්ථාපිත ආයතන සහ රජය සතු වාණිජ ව්‍යාපාර සඳහා සුදුසුකම් සහිත පුද්ගලයින් පත් කිරීම සඳහා නිර්දේශ ඉදිරිපත් කිරීමට පත් කළ සය පුද්ගල කමිටුව විසින්.

සය පුද්ගල කමිටු සාමාජික නාලක ගොඩහේවා මහතා සඳහන් කළේ, එක් තනතුරක් සඳහා සුදුසුකම් සහිත පුද්ගලයින් තිදෙනෙකුගේ නම් යෝජනා කර ඇති බවයි.

ඒ අනුව ඉදිරි සතිය වන විට ආයතන රැසකට සභාපතිවරුන් ඇතුළු අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩල සාමාජිකයින් පත් කිරීමට හැකිවනු ඇතැයි ද ඔහු සදහන් කර තිබෙනවා.

එකම විෂය පථයන් සඳහා පිහිටුවා ඇති ආයතන ඒකාබද්ධ කිරීමේ යෝජනාවක් ද කමිටුව විසින් ජනාධිපති ලේකම්වරයා වෙත ඉදිරිපත් කර තිබෙනවා.