කොලඹ මහනගර සභාවේ 2020 අයවැය සම්මතයි

කොළඹ මහනගර සභාවේ 2020 අයවැය පළමුවර කියවීම වැඩි ජන්දයෙන් සම්මතවී තිබෙනවා.

එහිදි අයවැයට පක්ෂව, ජන්ද 78 ක් ලැබී ඇති අතර විපක්ෂව ලැබුණේ, ඡන්ද 13 පමණයි.

ඒ අනුව වැඩි ජන්ද 65 කින් කොළඹ මහනගර සභාවේ 2020 අයවැය සම්මතවී තිබෙනවා.