8 හැවිරිදි දරුවෙකු වසරකදී කෝටි 400ක් උපයලා

ගතවූ වසර තුල ලෝකයේ වැඩිම ආදායමක් ලැබූ යූ ටියුබ් නිර්මාණකරු බවට පත්වීමට 8 හැවිරිදි දරුවකු සමත්ව සිටිනවා.
ඔහු නමින් රයන් කාජි.
කුඩා දරුවන් වෙනුවෙන් ක්‍රීඩා භාණ්ඩ පිළිබද තොරතුරු ඉදිරිපත් කරන රයන් ගතවූ වසර තුල උපයා ඇති මුදල ඩොලර් මිලියන 26ක්. එය ලංකාවේ මුදලින් රුපියල් කෝටි 400කට අධිකයි.
වසර 3ක කාලයක් ක්‍රියාත්මක ඔහුගේ ටූ යිටුබ් නාලිකාව සබ්ස්ක්‍රයිබ් මිලියන 22කින්ද සමන්විතයි.
පසුගිය වසරේදී වැඩිම ආදායම් ලැබූ යූ ටියුබ්කරු බවට පත්වූයේ කුඩා දරුවකුවීම විශේෂත්වයක්.