ලංකාවේ සුපිරි රොබෝව ජනවාරියේ එළිදකී

ලංකාව තුල නිර්මාණය කළ පළමු මානව රූපී රොබෝ යන්ත්‍ර වන දියසෙන් රොබෝව ලබන මාසයේ එළි දැක්වීමට නියමිතයි.
මේ එම විශේෂිත නිර්මාණය පිළිබද කතාවයි.