ඇමසන් වනයේ යෝධයාගේ වීඩියෝ දසුන් ලබාගනී

ඇමසන් වනයේ උසම ගසේ වීඩියෝ දසුන් ලබා ගැනීමට කේම්බ්‍රිජ් සරසවියේ පර්යේෂණ කණ්ඩායමක් සමත්ව තිබෙනවා.මේ මීටර 89 ක් උස එම දුර්ලභ ශාකය හා ඒ පිළිබද තොරතුරු එකතුවයි.