සංචාරක කාන්තාවන්ගෙන් ලංකාව යළි මුල්තැනට

ආසියානු කලාපය තුල විදෙස් සංචාරක කාන්තාවන්ට තනිව සංචාරය කිරීමට උචිතම රටක් ලෙස ලංකාව නම් කර තිබෙනවා.
ඒ ලෝන්ලි ප්ලැනට් සගරාව විසින්.
මේ ඒ පිළිබදයි.