මිනිස් ආයුෂ වැඩි කරන නවතම රහස හෙළිවෙයි

මිනිස් ආයුධ වර්ධනය සදහා රතු මිරිස් අනුභවය වඩාත් සාර්ථක පියවරක් බව හෙළිකර තිබෙනවා. ඒ ජාත්‍යන්තර මට්ටමෙන් සිදුකරන ලද පර්යේෂණයකට අනුවයි.